Qidian March 2016 – Week 1 – All Reader Click Ranking

All

R#Sub CategoryTitleHitsAuthor
1Fantasy CultivatorsThe Portal to Wonderland211,752Wang Yu
2Another WorldLóng Wáng Chuán Shuō150,587Tang Jia San Shao
3Eastern FantasyWū Shén Jì142,207Blood Red
4Classic XianxiaOne Sword to Immortality (Yi Jian Fei Xian)115,207Homeless Toad
5Ancient MechaXīng Zhàn Fēng Bào95,570Kū Lóu Jīng Líng
6ApocalypseDài Zháo Chāo Shì Qù Mò Shì80,610Sān Shè Táng
7ApocalypseMò Rì Lún Pán77,275Huàn Dòng
8Song, Yuan, and MingHán Mén Zhuàng Yuán75,624Tiān Zǐ
9Eastern FantasyXiān Wǔ Zhì Shèng73,738Qí Zhū Nán Xià
10Campuss LifeSuí Shēn Dài Zháo Nǚ Shén Huáng64,475Huǒ Zhōng Wù
11Time TravelingZhǔ Jiǎo Liè Shā Zhě63,588Yě Shān Hēi Zhū
12City Life1985 Xiāng Jiāng Xiāo Xióng62,107Dà Wèi Zhāo Léi Shù
13Sport CompetitionQuán Tán Měng Lóng59,226Wáng Jiāng .QD
14City LifeWán Měi Dà Míng Xīng58,297Chén Rù Tài Píng Yáng
15Eastern FantasyShén Shàn57,585Méi Fēi Sī Tuō Dà Rén
16City LifeGē Wáng52,323Cōng Bào Yáng Cōng
17Unfounded HistoryChāo Hóng Jiā Dīng52,167Bái Fā Rán Mó
18City LifeWén Tán Jué Qǐ51,640Yī Shì Fēng Liú Cái Zǐ
19Another WorldBēng Huài Xīng Hé51,620Guó Wáng Bì Xià
20City LifeHuá Yú Zhī Shǎn Yào Jù Xīng51,413Wàn Chéng Běi Chén
21Abnormal AbilityZhòng Shēng Zhī Zhù Dìng Zuò Sǐ50,139Tí Dāo Zhǎng Guì
22Game WorldYì Jiè Dà Zhào Huàn Xì Tǒng49,754Wáng Bù Guò Bà
23Modern WuxiaWǔ Xiá Jué Qǐ49,179Dà Shuài Fěi
24Time TravelingWú Xiàn Huàn Xiǎng Dà Mào Xiǎn48,645Fēi Xiáng Zhà Jī Tuǐ
25Abnormal AbilityGuó Shù Dà Xiá De Xìng Fú Shēng Huó47,965Shū Zhú

Mysterious Fantasy

R#Sub CategoryTitleHitsAuthor
1Another WorldLóng Wáng Chuán Shuō150,587Tang Jia San Shao
2Eastern FantasyWū Shén Jì142,207Blood Red
3Eastern FantasyXiān Wǔ Zhì Shèng73,738Qí Zhū Nán Xià
4Eastern FantasyShén Shàn57,585Méi Fēi Sī Tuō Dà Rén
5Another WorldBēng Huài Xīng Hé51,620Guó Wáng Bì Xià
6Another WorldMiè Shì Mó Dì47,736Chén Mò De Gāo Diǎn
7Eastern FantasyTiān Xià Zào Huà44,581Wàng Zǐ Cōng
8Eastern FantasyMurdering Heaven Edge43,552Sharp Knife
9Another WorldZhí Zhǎng Gān Kūn35,319Wū Shān Yún Yǔ
10Eastern FantasyPerfect World33,594Chen Dong

Strange Fantasy

R#Sub CategoryTitleHitsAuthor
1Western FantasyQì Yuē Lǐng Yù22,180Xì Shuō Ā Rén
2Western FantasyWarlock of the Magus World17,843Wén Chāo Gōng
3Western FantasyHā Lì Bō Tè Zhī Fán Rén De Jué Qǐ17,587Tū Tóu Pī Fēng
4Western FantasyWū Shī Shén Zuò16,262Wáng Wú (shū Fāng)
5Magic SchoolMó Fǎ Shī Jiù Shì Guì Zú16,146Shū Shān Wén Hǎi
6Western FantasyShén Zú Xià Fán11,153Líng Wú Shēng
7Western FantasyYǒng Héng Gāo Tǎ9,879Chún Jí De Hēi Tù Zǐ
8Western FantasyXié Shén Jīng Qí8,529Chǔ Bái (shū Fāng)
9Lord of NobilityGuāng Yī Zài7,632Liàn Yuè Qí Shì
10Lord of NobilityZhòng Shēng Zhī Lǐng Zhǔ Chuán Qí5,649Yān Běn Shì Dào

Wuxia

R#Sub CategoryTitleHitsAuthor
1Modern WuxiaWǔ Xiá Jué Qǐ49,179Dà Shuài Fěi
2Modern WuxiaCāng Láng Xíng39,497Zhǐ Yún Xiào Tiān Dào
3Modern WuxiaBái Páo Zǒng Guǎn38,374Xiāo Shū
4Traditional WuxiaXiū Xíng Zài Xū Huàn Shì Jiè18,309Liè Tǔ Chēng Huáng
5Traditional WuxiaWǔ Xiá Shì Jiè Zì Yóu Xíng14,570Dà Jiāng Rù Hǎi
6Modern WuxiaWǔ Xiá Xiāo Xióng9,778Hóng Xiù Dì Yī Dāo
7Traditional WuxiaShén Diāo Lǐ De Wáng Zhāo9,643Xiāng Shān Jū Shì
8Modern WuxiaZhí Jiàn Xiě Chūn Qiū9,382Shū Yàn
9Modern WuxiaTiě Xiě Shén Jiàn8,390Cáng Jiàn Jiāng Hú
10Modern WuxiaDiān Fù Xiá Wǔ Shì Jiè7,857Dōng Líng Bù Xiào Shēng

Xianxia

R#Sub CategoryTitleHitsAuthor
1Fantasy CultivatorsThe Portal to Wonderland211,752Wang Yu
2Classic XianxiaOne Sword to Immortality (Yi Jian Fei Xian)115,207Homeless Toad
3Classic XianxiaQīng Xuán Dào Zhǔ42,049Zhōng Yuán Wǔ Bǎi
4Ancient GodsHóng Huāng Zhī Kǒng Xuān Chuán37,743Bù Sǐ Niǎo Qiǎ Ēn
5Classic XianxiaZhì Zūn Xiān Zhāo33,290Àn Hēi Qié Zǐ
6Fantasy CultivatorsWàn Guī Xiān Dì30,556Mǎn Sháo Yóu
7Classic XianxiaJiǔ Zhōu Zhì Zhī Zhū Zǐ Bǎi Jiā25,723Xiāo Xiān 08
8Classic XianxiaDà Yǒu Shí Sān Xiān20,383Mǐ Hóng Xī
9Classic XianxiaWǒ Cóng Fán Jiān Lái19,690Xiǎng Jiàn Jiāng Nán
10Ancient GodsHóng Huāng Zhī Xīng Chén Chuán18,116Gū Xīng Tiān Qì

City n Modern

R#Sub CategoryTitleHitsAuthor
1Campuss LifeSuí Shēn Dài Zháo Nǚ Shén Huáng64,475Huǒ Zhōng Wù
2City Life1985 Xiāng Jiāng Xiāo Xióng62,107Dà Wèi Zhāo Léi Shù
3City LifeWán Měi Dà Míng Xīng58,297Chén Rù Tài Píng Yáng
4City LifeGē Wáng52,323Cōng Bào Yáng Cōng
5City LifeWén Tán Jué Qǐ51,640Yī Shì Fēng Liú Cái Zǐ
6City LifeHuá Yú Zhī Shǎn Yào Jù Xīng51,413Wàn Chéng Běi Chén
7Abnormal AbilityZhòng Shēng Zhī Zhù Dìng Zuò Sǐ50,139Tí Dāo Zhǎng Guì
8Abnormal AbilityGuó Shù Dà Xiá De Xìng Fú Shēng Huó47,965Shū Zhú
9City LifeSú Rén Zhòng Shēng Jì47,844Xīn Lǎo Wǔ
10City LifeWǒ De Huàn Xiǎng Kē Jì42,543Zhái Nán Cūn Cūn Mín

Historical

R#Sub CategoryTitleHitsAuthor
1Song, Yuan, and MingHán Mén Zhuàng Yuán75,624Tiān Zǐ
2Unfounded HistoryChāo Hóng Jiā Dīng52,167Bái Fā Rán Mó
3Jin, Sui, and TangBù Bù Jīng Táng35,256Hé Hào Yuǎn
4Three KingdomSān Guó Zhī Sān Xìng Jiā Nú33,789Láng Fān Cháng
5Jin, Sui, and TangSuí Mò Yīn Xióng32,136Zhǐ Yún Xiào Tiān Dào 1
6Song, Yuan, and MingYín Hú24,436Jié Yǔ 2
7Unfounded HistoryZhuì Xù23,893Fèn Nù De Xiāng Jiāo
8Jin, Sui, and TangTáng Zhāo Gōng Kē Shēng23,502Shā Yú Shàn Shī
9Foreign HistoryZhòng Shēng Yìn Dù Zhī Gāo Rén Yī Děng23,046Mò Yīng Sù
10Jin, Sui, and TangBěi Xióng21,927Hé Biān Cǎo

Military

R#Sub CategoryTitleHitsAuthor
1Flames of WarKàng Rì Zhī Tiě Xiě Bīng Wáng43,725Zǐ Sè Qiáng Wéi
2Flames of WarFēng Huǒ Táo Bīng17,048Xiǎo Zhī Xián Xián (shū Fāng)
3Flames of WarKàng Rì Zhī Jiāng Dǎn Chuán Qí9,481Chǒu Niú 1985
4Fantasy WarWǒ De Dì Sān Dì Guó6,565Lóng Líng Qí Shì (shū Fāng)
5Fantasy WarYòng Bīng De Zhàn Zhēng6,180Rú Shuǐ Yì
6Fantasy WarDà Yǎn Zhàn Jì6,140Tiě Xiě Dà Yǐn
7Flames of WarNǚ Shén Zhī Xiě Sè Làng Màn4,499Xiǎo Qí Yuè
8Military CareerLǎo Bīng Xì Tǒng4,355Qīng Kōng Zhī Zhǔ
9Flames of WarKàng Zhàn Zhī Zhōng Guó Yuǎn Zhēng Jūn3,834Yuǎn Zhēng Shì Bīng
10Military ConflictJūn Gōng Bà Yè3,174Zhǐ Tiān Gē

Game

R#Sub CategoryTitleHitsAuthor
1Game WorldYì Jiè Dà Zhào Huàn Xì Tǒng49,754Wáng Bù Guò Bà
2Game WorldXiū Liàn Zài Qí Shì Shì Jiè De Lǐng Zhǔ31,830Yāo Sēng Chū Táo (shū Fāng)
3Game WorldSǐ Wáng Yóu Xì Zhī Bào Shí Jūn Zhǔ22,848Shā Rén Guǐ
4Game WorldMó Shòu Wēi Shāng18,850Lǐ Chá Dé Táng Sēng
5Virtual RealityWǎng Yóu Zhī Róng Yào Guī Lái18,651Tiān Jiè Xiǎo Bīng
6Virtual RealityCóng Líng Kāi Shǐ17,920Léi Yún Fēng Bào
7Game WorldSān Guó Fēng Shén Lù17,108Dà Qì Wǎn Chéng (shū Fāng)
8Game WorldYì Jiè Nà Xiē Shì Ér16,218Jì Mò De Huà Shí
9Virtual RealityShén Jí Sì Yǎng Shī16,019Luán Qī
10Game CareerFēi Xiáng Niǎo12,889Rèn Tiān Yī Fēng

Sport n Competition

R#Sub CategoryTitleHitsAuthor
1Sport CompetitionQuán Tán Měng Lóng59,226Wáng Jiāng .QD
2Sport CompetitionQuán Néng Yùn Dòng Yuán12,852Guò Guān Zhǎn Jiāng
3Basketball SportGuān Jūn Zhī Xīn10,969Lín Hǎi Tīng Tāo
4Soccer SportBào Nù Gōng Niú9,511Xī Yù Yì Zhǔ
5Soccer SportLán Qiú Zhī Shàng Dì Zhī Biān8,617Bù Ài Chī Cǎo De Yáng
6Soccer SportChāo Jí Zhǐ Huán Wáng6,326Tù Lái Gē Cǎo
7Soccer SportDiān Fēng Yáo Bǎi Rén4,839Jiāng Fèng Xiān
8Basketball SportChāo Jí Xùn Liàn Dà Shī4,464XX Shén
9Basketball SportChuán Qí Zhōng Cháng4,393Píng Lóu Wàng Yuè
10Soccer SportLán Qiú Huáng Dì4,051Jìng Wù JW

Science Fiction

R#Sub CategoryTitleHitsAuthor
1Ancient MechaXīng Zhàn Fēng Bào95,570Kū Lóu Jīng Líng
2ApocalypseDài Zháo Chāo Shì Qù Mò Shì80,610Sān Shè Táng
3ApocalypseMò Rì Lún Pán77,275Huàn Dòng
4Time TravelingZhǔ Jiǎo Liè Shā Zhě63,588Yě Shān Hēi Zhū
5Time TravelingWú Xiàn Huàn Xiǎng Dà Mào Xiǎn48,645Fēi Xiáng Zhà Jī Tuǐ
6ApocalypseMò Shì Shēng Cún Dà Shī45,294Tài Píng Bāo Zǐ
7Time TravelingWú Xiàn Liàn Jīn Shù Shī38,948Sāo Nián Bù Zhī Chóu Zī Wèi
8Time TravelingRén Zú Xùn Liàn Cháng29,136Yāo Xiān Gōng Zǐ
9Future WorldChāo Shí Kōng Hēi Àn Jiāo Yì Wǎng27,962Miǎo Sù Jiǔ Guāng Nián
10Time TravelingMěi Màn Zhōng De Dì Yù Shāng Rén21,928Shā Dīng Yú Ol

Supernatural

R#Sub CategoryTitleHitsAuthor
1HorrorXū Kōng Zuì11,415Chén Lún Lǎo Shù
2Thriller AdventureMào Xiǎn De Shì Jiè10,740Mò Míng Qí Miào
3Thriller AdventureGuǐ Chuī Dēng ( Dào Mù Zhě De Jīng Lì )7,966Běn Wù Tiān Xià Bà Chàng
4Supernatural MythsJiāng Tóu7,107Nǐ Shuō De Bái Shì Shén Me Bái
5Supernatural MythsWǎng Liǎng Guǐ Tán6,272Wǎng Liǎng Guǐ
6Supernatural MythsBó Fú De Kǒng Bù Gù Shì Jí5,032Jiē Kǒu Qiǎ
7Thriller AdventureDào Mù Bǐ Jì4,950Nán Pài Sān Shū
8Thriller AdventureGuǐ Tiǎn Tóu4,734Mèng De Zàn Měi Shī
9Supernatural MythsLíng Yì Guài Dà Lù4,597Bīn Hǎi Xiǎo Zǐ
10Detective ReasoningXiōng Zuì Mí Chéng: Xiě Yào Zhēn Jī Dǎng Àn4,474Huǒ Hóng Sēn Lín

2 thoughts on “Qidian March 2016 – Week 1 – All Reader Click Ranking

  1. Anon

   Small suggestion, btw:
   Please include the novel titles in chinese (characters) in another column, if that’s possible. Probably would be good for the author names as well.

   Reply

Leave a Reply